Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van:

Stichting Plaats de Wereld
Westerstraat 26a
9481 CB Vries

Hierna te noemen: Plaats de Wereld.

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
“consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Plaats de Wereld en een consument waarop Plaats de Wereld deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes.
Alle door Plaats de Wereld uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Plaats de Wereld kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Plaats de Wereld is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering en herroepingsrecht.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Plaats de Wereld te Vries. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De consument heeft (na contact en overleg met Plaats de Wereld via telefoon, schriftelijk dan wel via e-mail) het recht de goederen retour te zenden binnen een periode van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Een uitzondering op dit herroepingsrecht betreft:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;

De consument heeft de verplichting om de complete kosten van de retourzending van de goederen op zich te nemen, de retourzending dient derhalve door consument voldoende gefrankeerd te worden. De goederen dienen zonder enige beschadiging of sporen van gebruik te worden geretourneerd. Indien de reden van retourzending een foutieve levering door Plaats de Wereld is worden deze kosten door Plaats de Wereld vergoed.

Artikel 5. Levertijd.
De producten kennen een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Plaats de Wereld de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
Plaats de Wereld blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen.
Plaats de Wereld staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de vermelde specificaties. Plaats de Wereld betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten gebreken of tekortkomingen kennen. De consument kan Plaats de Wereld ook verzoeken om vervanging van het geleverde of levering van het ontbrekende. Terugbetalingen vinden plaats binnen 21 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Plaats de Wereld. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 25 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Plaats de Wereld. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Plaats de Wereld terugzenden.

Artikel 8. Betaling.
Betaling dient plaats te vinden door middel van betaling op de bankrekening van Plaats de Wereld, zoals genoemd op de met de producten meegezonden factuur. Ook kan in bepaalde gevallen contante betaling plaatsvinden. Indien om enige reden betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Plaats de Wereld aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. In dit geval is na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Plaats de Wereld en de verplichtingen van de consument jegens Plaats de Wereld onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Incassokosten.
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 3.000,-: 15% met een minimum van € 25,-. Indien Plaats de Wereld aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Plaats de Wereld is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

Artikel 11. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Plaats de Wereld geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Plaats de Wereld niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen. Plaats de Wereld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Plaats de Wereld haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Plaats de Wereld opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Plaats de Wereld niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Plaats de Wereld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Geschillenbeslechting.
De rechter, waaronder de vestigingsplaats van Plaats de Wereld behoort, is bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Plaats de Wereld bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Plaats de Wereld en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Vries, oktober 2019

Plaats de Wereld
Westerstraat 26a
9481 CB Vries
Telefoon: 0592 – 795340 / 06 – 52212806
Bank: NL84 TRIO 0254 6628 11 t.n.v. stichting Plaats de Wereld
E-mail: info@plaatdewereld.nl
Internetwinkel: www.plaatsdewereld.nl/winkel
Kamer van Koophandel nummer: 54532930
Fiscaal nummer: 8513.41.081